Verkoopsvoorwaarden

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Art. I - Bindende kracht

 • Enkel deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere van toepassing op de verhouding tussen Print a Gift VOF(met zetel te B-9000 Gent, Gordunakaai 91 – KBO 0555.802.476) en de Klant.
 • De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.

Art. II - Uitvoeringsmodaliteiten

 • Print a Gift beheert een online systeem waarbij de Klant een Kadobon aankoopt en deze ofwel automatisch na betaling via e-mail schenkt aan een door de Klant aangeduide Begunstigde, ofwel met een printer afdrukt om persoonlijk af te geven aan de Begunstigde.
  Enkel de Begunstigde kan deze Kadobon verzilveren bij één van de uit de lijst van aangesloten Handelaars gekozen Handelaar.
 • De Kadobon kan enkel worden uitgereikt indien ofwel de Klant beschikt over een printer, ofwel de Klant een correct e-mailadres heeft van de Begunstigde.
 • De Kadobon is strikt persoonlijk. De Begunstigde mag onder geen enkel beding de Kadobon aan een derde bezorgen dan met voorafgaandelijke toestemming van Print a Gift. Elke Kadobon wordt bij gebruik geïnvalideerd en kan dus slechts één keer gebruikt worden.
 • De Kadobon is één jaar geldig en kan enkel worden verzilverd bij de aangeduide Handelaar, ofwel uitzonderlijk in onderling akkoord met Print a Gift worden gewijzigd, bijvoorbeeld indien de Handelaar om welke reden ook de activiteiten definitief heeft gestaakt.

Art. III - Aansprakelijkheid

 • Print a Gift kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de Klant of de Begunstigde door de eigen fout of nalatigheid en dat slechts ten belope van de door haar verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.
 • Vorderingen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval in rechte te worden ingesteld ten laatste 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en ten aanzien van de niet-consument geldt een vervaltermijn van 1 jaar vanaf de aankoop van de Kadobon.
 • Print a Gift is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de Klant betaalt met de aangekochte Kadobon.
 • Print a Gift is niet verantwoordelijk indien de Klant een foutief e-mailadres van de Begunstigde invoert. Bovendien draagt Print a Gift geen enkele verantwoordelijkheid indien de Kadobon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.
 • Print a Gift is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de Klant. Print a Gift doet hiervoor beroep op de professionele diensten van Europabank NV ter verzekering van de veiligheid van online betalingen.

Art. IV - Overmacht

 • De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of imprevisie.

Art. V - Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van Print a Gift bevoegd.
 • Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.


Versie 3.0 d.d. 30 januari 2015